Velg en side

1. Mos. 1.-2.3

GUD SKAPER VERDEN.  I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han kveld, og det ble morgen, første dag…

GUDS UTSEENDE og EGENSKAPER

ARM:  Salme 40. 4   HJERTE:  Jer. 30. 24,   Hos. 11. 8,   2. Krøn.   7. 16,   1. Mos. 6. 6  HÅND:  2. Mos. 7. 4-5,   Salme 11. 17,   Salme 18. 17     ANSIKT:  2. Mos. 34. 23 2. 2. Mos. 33. 11, 15, 20, 23  Krøn. 7. 17,  Mika 3. 4, 1. Mos. 10. 9, 1. Mos. 18. 22    ØYNE :  Sak. 4. 10b, 2. Krøn. 7. 15, Salme 11. 4,    Ordsp. 15. 3,  Jer. 5. 3,  Jer. 7. 11  ØRER: 2. Krøn. 7. 15, HJERTE:  2. Krøn. 7. 16   NESE OG MUNN:  Salme18. 9, Joel 2. 11  FLYR:  Job 37. 11, Salme 18. 11   FØTTER:  Salme 18. 10   PUSTER: Job. 37. 10   PLYSTRER:  Job 37. 10,  RØST: Salme 18. 14,  TENKER:  Mika 2. 3  ROPER:   Jes. 42. 13, 1. Mos. 3. 9,  2. Mos. 3. 4    BRØLER:  Jer. 25. 30, Hos. 11. 10  SNAKKER: 1. Mos. 3. 11  LER : Salme 37. 13  RASENDE – HARM: Dom. 2. 6 ff, 1. Kong. 16. 33,  1. Kong. 17. 7 f,  5. Mos. 4. 25   5. Mos. 29. 25,  4. Mos. 12 ,   2. Mos. 4. 14,  2. Mos. 32.10 ff  ANGRER:  1. Mos. 6. 6  2. Mos. 32. 14  1. Sam. 11. 15, 1. Sam. 15. 35  2. Salme. 24. 16  1. Krøn. 21. 15  LYVER IKKE :  4. Mos. 11. 23,  Heb. 7. 18   SVERGER: 2. Mos. 32. 13,  Heb. 7. 13   LOKKER: Esek. 14.9   TAR HEVN: Esek. 5. 13,  1. Kong. 9. 9b, Salme 94,  5. Mos. 7. 10,  5. Mos. 28. 20, Jos. 10. 11 , 5. Mos. 28. 59   Jos. 10. 11   KREVER: Mika 6. 8  BARMHJERTIG: 5. Mos. 4. 31,  Salme. 116. 5   SJALU: Esek. 8. 3 UVILJE:  4. Mos. 14. 34     ÅND:  Joh. 4. 24, Sak. 12  HERSKER:  Salme. 22. 29   VISER OMSORG: 1. Kong. 17    ER STØRST: 2. Krøn. 2. 5  UENDELIG: Job. 36. 26,  Salme 90. 2  Salme 93. 1   KJÆRLIGHET: 1. Joh. 4. 8  v. 16  HELLIG OG NIDKJÆR:  Jos. 24. 19, Hos. 11.9  5. Mos. 4. 24  TROFAST:  Salme 18. 25  VRED: 4. Mos. 11.. v. 33  SØRGER:  1. Mos. 6. 6   BLIR IKKE TRETT OG SLITEN: Jes. 40. 28  GJØR IKKE FORSKJELL PÅ FOLK: Apg. 15. 9- 11,  1. Pet. 1. 17    GOD OG STRENG: Rom. 11. 22  ALLES GUD OG FAR: Rom. 3. 29,  Efes. 4. 6

GUD ELSKER : 5. Mos. 10.18 Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflyttere, for dere var selv innflyttere i Egypt. 5. Mos. 33.3 Ja, han elsker sitt folk. Alle hans hellige er i hans hånd. De setter seg ved dine føtter og tar imot av dine ord. Salme 11.7 Rettferdig er Herren, han elsker rettferdige gjerninger. De oppriktige få se hans ansikt. Salme 33.5 Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens godhet. Salme 37.28 For Herren elsker det som er rett, sine trofaste vil han ikke forlate. Ordsp. 12.22 Herren avskyr løgnaktige lepper, men gleder seg over dem som viser trofasthet. Ordsp. 15.9 Herren avskyr den urettferdiges vei, men elsker den som jager etter rettferdighet. Ordp. 8.17 Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker, finner meg. Joh. 3.16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga son Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh. 5.20  For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.

GUD HATER : 5. Mos. 6.16 Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik dere gjorde ved Massa. 2. Kong. 23. 26 Likevel sluknet ikke Herrens glødende vrede, som hadde flammet opp mot Juda fordi Manasse gjorde Gud rasende gang på gang. Ordsp. 6.16-19 Seks er de tingene Herren hater, og sju har han avsky for: hovmodige øyne og svikefull tunge, hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som legge onde planer, raske føtter som løper etter ondt, det falske vitnet som farer med løgn, og den som sår splid mellom brødre. Ordsp. 11.20 Herren avskyr et falskt hjerte, men gleder seg over dem som er hele i sin ferd. Ordsp. 15.9 Herren avskyr den urettferdiges vei, men elsker den som jager etter rettferdighet

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

2. Mos. 2.23-4.17

GUDS NAVN OG GUDS KALL.  3.6 Så sa han: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud.  3.14 Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere»

2. Mos. 7. 1

HERREN sa til Moses. «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og Aron din bror, skal være din profet…

2. Mos. 24. 9-11

Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste gikk da opp og fikk se Israels Gud. Under føttene hans var det som et gulv av safir, klart som himmelen selv. Men mot Israels fremste menn løftet han ikke sin hånd. De skuet Gud og de spiste og drakk.

3. Mos. 26.

VELSIGNELSE OG FORBANNELSE.  v.3-5a Hvis dere følger forskriftene mine og gir akt på budene mine og holder dem, vil jeg gi dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt. Hos dere skal tresketiden vare helt til vinhøsten…  v.11-12 Jeg vil reise min bolig midt iblant dere og ikke ha avsky for dere. Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk…  v.14-16 Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse budene, hvis dere forakter forskriftene mine og har avsky for mine lover, så dere ikke holder alle budene mine, men bryter min pakt, da skal jeg for min del gjøre dette mot dere: Jeg straffer dere med redsler, med tæring og feber, så øynene slukner og livskraften svinner. Til ingen nytte skal dere så kornet deres; fiendene deres skal spise det…  v.27 Hvis dere likevel ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, da vil jeg for min del sette meg opp mot dere i vrede og tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres…  v.33 Men dere vil jeg spre blant folkeslagene, og med sverd i hånd vil jeg forfølge dere…  v.42 Så vil jeg huske min pakt med Jakob. Pakten med Isak og pakten med Abraham vil jeg også huske. Jeg vil huske landet…  v.45 Til beste for dem vil jeg huske pakten med forfedrene, som jeg førte ut av Egypt rett for øynene på folkeslagene fordi jeg ville være deres Gud. Jeg er HERREN

5. Mos. 4. 30-31

I din nød, når alt dette rammer deg i dager som kommer, skal du vende om til HERREN din Gud og lytte til hans røst. For HERREN din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og ødelegger deg ikke. Han glemmer ikke den pakten som han sluttet med sine fedre, og som han bekreftet med ed.

5. Mos. 10.12-11.1

GUD OVER ALLE GUDER.  Og nå, Israel, hva er det HERREN din Gud krever av deg? Bare dette: at du frykter HERREN din Gud, så du går på hans veier og elsker ham og tjener HERREN din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du holder HERRENS bud og forskrifter, som jeg gir deg i dag. Da skal det gå deg vel…  10.19 Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt

5. Mos. 16.21-17.1

RETT GUDSDYRKELSE.  Du skal ikke sette ned noen Asjera-stolpe, ikke en trestolpe av noen slag, ved siden av alteret du bygger for HERREN din Gud, og heller ikke reise noen steinstøtte, for det hater HERREN din Gud. Du skal ikke ofre til HERREN din Gud okser eller sauer som har en feil av alvorlig slag, for det er avskyelig for HERREN din Gud.

Jos. 2.

SPIONER I JERIKO.  v.11 Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For HERREN deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede

2. Sam. 7. 22-23

Derfor er du stor, Herre GUD! Det er ingen som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre egne ører. Hvem er som ditt folk, som Israel? Det er det eneste folk på jorden som Gud kom til å fridde ut for å gjøre det til sitt folk. Han skapte seg et navn og utførte store og skremmende gjerninger for dere – og for ditt land…

1. Kong. 8. 22-27

Så sto Salomo for HERRENS alter midt foran hele Israels menighet. Han bredte hendene ut mot himmelen og sa: HERRE, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten og viser godhet mot dine tjenere når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. Du har holdt det løfte du ga din tjener David, min far. Du har oppfylt med din hånd det som du har lovet med din munn, slik vi ser i dag. Så hold nå, HERRE Israels Gud, det løfte du ga din tjener David, min far, da du sa: «Det skal aldri mangle en mann av din ætt til å sitte på Israels trone for mitt ansikt, så sant dine sønner akter på sin ferd og vandrer for mitt ansikt slik du har gjort.» La det nå stå fast, HERRE, Israels Gud, det ordet du talte til din tjener David, min far! Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himlers himmel kan ikke romme deg, langt mindre dette huset som jeg har bygd!

1. Kong. 18. 16-46

ELIA PÅ KARMEL.  v.17-18 Med det samme (kong) Ahab fikk se Elia, sa han: «Nå, der er du, du som fører ulykke over Israel!» Elia svarte: «Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din fars hus. For dere har forlatt HERRENS bud og fulgt Baal-gudene…  v.21Elia trådte fram for folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er HERREN Gud, så følg ham; og er Baal Gud så følg ham!»…  v.39 Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa: «HERREN, han er GUD!  HERREN, han er GUD!»

 

2. Kong. 19.

HERREN BERGER JERUSALEM.  v.4 Kanskje HERREN din Gud har hørt alle de ordene kommandanten har talt, han som er sendt av sin herre, assyrerkongen, for å håne den levende Gud. Kanskje HERREN din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp en bønn for den rest som ennå er igjen!»  v.15-16 Hiskia ba til HERREN og sa: «HERRE, Israels Gud, du som troner over kjerubene. Du alene er Gud over alle kongeriker på jorden, du har skapt himmelen og jorden. HERRE, vend øret til og hør! HERRE, lukk øynene opp og se! Hør de ordene som Sanherib har sendt for å håne den levende Gud…  v.19 Men nå, HERRE, vår Gud, frels oss fra hans hånd, så alle riker på jorden kan forstå at du alene, HERRE, er Gud.»  v.35 Den natten gikk HERRENS engel ut og slo i hjel et hundre og åttifemtusen mann i assyrernes leir

1. Krøn. 17. 16-27

DAVID TAKKER HERREN.  v.20 HERRE, det er ingen som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre egne ører

1. Krøn. 29. 10-19

DAVIDS LOVPRISNING.  v.10-13 Velsignet er du, HERRE, vår far Israels Gud, fra evighet til evighet! Deg, HERRE, tilhører storhet og makt, herlighet, ære og majestet, alt som er i himmelen og på jorden. Ditt er riket, HERRE, og du er opphøyd som overhode over alt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Du har i din makt å gjøre alt stort og sterkt. Og nå Gud, takker vi deg og lovsynger ditt hellige navn…

2. Krøn. 2.

SALOMO FORBEREDER BYGGNINGEN AV TEMPELET.  v.5-6 Det huset jeg vil bygge, skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Men hvem er i stand til å bygge et hus for ham når himmelen og himlenes himmel ikke kan romme ham? Og hvem er vel jeg?  Kan jeg bygge et hus for ham, annet enn å tenne offerild for hans ansikt?

2. Krøn. 6. 14-15

HERRE, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, verken i himmelen eller på jorden. Du holder pakten og viser troskap mot dine tjenere når de ferdes helhjertet for ditt ansikt. Du har holdt det løfte du ga din tjener David, min far. Du har oppfylt med din hånd det som du hadde lovet med din munn, slik vi ser i dag…

2. Krøn. 32. 1-23

KONG SANHERIB ANGRIPER JUDA.  v.10 «Så sier Sanherib, kongen av Assur: Hva er det dere stoler på, siden dere blir værende i Jerusalem under beleiringen? Hiskia villeder dere, og han vil la dere dø av sult og tørst når han sier: `HERREN vår Gud skal redde oss fra assyrerkongens hånd.`  v.17 Sanhrib skrev også brev for å håne HERREN, Israels Gud, og han spottet han slik: «Like lite som folkeslagenes guder rundt om i landene har reddet sine folk fra min hånd, like lite skal guden til Hiskia kunne redde sitt folk.  v.20 Kong Hiskia og profeten Jesaja, sønn av Amos, ba og ropte til himmelen…  v.22-23 Slik frelste HERREN Hiskia og dem som bodde i Jerusalem, fra Sanherib av Assur og fra alle andre fiender, og han ga dem ro på alle kanter. Det var mange som kom til Jerusalem med gaver til HERREN og med verdifulle ting til Juda kongen Hiskia. Han ble høyt ansett blant alle folkeslag etter dette.

2. Krøn. 33.

JUDA-KONGENE MANASSE OG AMON.  v.10-13 Da talte HERREN til Manasse og hans folk, men de ville ikke høre etter. Derfor lot HERREN assyrerkongens hærførere komme mot dem. De fanget Manasse med kroker, bandt ham med bronselenker og førte han til Babel. Men da han var i nød, ba han om velvilje for HERREN sin Guds ansikt. Han ydmyket seg dypt for sine fedres Gud. Han ba til ham og ble bønnhørt. Gud hørte hans rop om nåde og førte ham tilbake til Jerusalem og hans kongerike. Da forsto Manasse at det er HERREN som er Gud.  v.16 Så satte han i stand HERRENS alter, og der bar han fram fredsoffer og takkoffer. Og han sa til judeerne at de skulle tjene HERREN, Israels Gud…

Neh. 1.

NEHEMJA BER FOR FOLKET SITT.  v.5-6 Jeg sa: Å, HERRE, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelittene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelittene har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet

Neh. 9. 5-6

Da sa levittene Josva, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodia, Sjebanja og Petahja: Stå opp, velsign HERREN deres Gud, han som er fra evighet til evighet! Velsignet være ditt herlige navn, som er høyere enn all lov og pris. Du er HERREN, du alene, du har skapt himmelen, himlenes himmel med hele dens hær, jorden og alt som er på den, havet og alt som er i det. Du gir alle liv, himmelens hær tilber deg

Job. 9. 2-10

Jeg vet godt hvordan det er. Kan et menneske ha rett mot Gud? Ville det føre sak mot ham, så kunne det ikke svare på et eneste ord av tusen. Dyp er hans visdom og stor er hans kraft. Hvem trosser ham og slipper fra det? Han flytter fjell før de vet av det, velter dem i sin vrede. Han rister jorden ut av lage, jordens søyler skjelver. Han byr solen at den ikke skal stå opp, og setter segl for stjernene. Han alene spente himmelen ut og gikk på havets bølger. Han skapte Bjørnen og Orion, Sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder. Han gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle…

Job. 9. 2, 14, 32

Jeg vet godt hvordan det er. Kan et menneske ha rett mot Gud?  v.14 Skulle vel jeg kunne svare, velge mine ord mot ham?  v.32 Ja, han er ikke et menneske som jeg, så jeg kan gi ham svar og vi kan møtes i retten

Job 38. 1-4

Da svarte HERREN Job ut av stormen og sa: Hvem er dette som formørker min plan med uforstandige ord? Spenn belte om livet som en mann, så vil jeg spørre deg og du skal svare: Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det!

Salme 66. 1-5

Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære! Si til Gud: «Hvor skremmende dine gjerninger er!» Fienden kryper for din store makt. Hele jorden skal bøye seg for deg, de skal spille for deg og lovsynge ditt navn. Kom å se hva Gud har gjort, skremmende er hans gjerninger blant mennesker

Salme 86. 8

HERRE, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine. Alle folk skal komme og bøye seg for deg, Herre, og ære ditt navn. For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud

Salme 89. 14-19

Din arm er mektig, din hånd er sterk, høyre arm er løftet. Rettferd og rett er din trones grunnvoll, miskunn og sannhet kommer fra deg. Salige er det folket som kan rope av jubel. De vandrer i lyset fra ditt ansikt, HERRE. Hele dagen jubler de over ditt navn, de triumferer ved din rettferd. Du er deres styrke og prakt, ved din godvilje får vi kraft. Vårt skjold tilhører HERREN, vår konge tilhører Israels Hellige

Salme 93. 1-5

HERREN er konge! Han har kledd seg i høyhet, HERREN har kledd seg i kraft og spent belte om livet. Verden står fast den skal ikke rokkes. Din trone står fast fra gammel tid, du er til fra evighet. Elvene roper, HERRE, elvene roper med høy røst. Elvene roper med drønnende røst. HERREN er mektig i det høye, mer mektig enn bruset fra veldige vann, enn havets mektige brenninger. Pålitelige er dine lovbud. Ditt hus skal være hellig gjennom alle tider, HERRE.

Salme 102. 26-28

Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte. Men du er den samme, dine år tar aldri slutt

Salme 111.

Halleluja! Jeg vil takke HERREN av hele mitt hjerte…  v.3 Høy og herlig er hans verk…  v.10 Å frykte HERREN er opphav til visdom, alle som gjør det har god forstand. Hans lovsang varer til evig tid.

Salme 146. 3-10

Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus. Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til HERREN sin Gud. Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter. HERREN setter fri dem som er bundet. HERREN gir de blinde syn. Han reiser de nedbøyde opp. HERREN elsker de rettferdige. HERREN verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. HERREN er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Jes. 25. 6-9

HERRENS FESTMÅLTID!  v.9 Den dagen skal de si: «Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er HERREN, vi håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!»

Jes. 28. 23-29

GUD ER STOR I VISDOM.  v.29 Også dette kommer fra HERREN over hærskarene. Hans råd er underfulle, hans visdom er stor.

Jes. 29. 15-16

POTTEMAKEREN OG LEIREN.  Ve dem som søker ned i dypet, bort fra HERREN, for å skjule sin plan! I mørket skjer gjerningene deres. De sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss? Dere snur det opp ned! Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren? Kan verket si om håndverkeren: «Han har ikke laget meg», og karet om pottemakeren: «Han forstår ingenting»?

Jes. 40. 12-31

INGEN ER SOM GUD.  v.18 Hvem vil dere sammenligne Gud med, hva kan dere sette opp som ligner på ham?…  v.21-22a Vet dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke fortalt dere fra begynnelsen av? Har dere ikke forstått det fra jorden ble grunnlagt? Han troner over jordens krets, og de som bor der er som gresshopper…  v.24 Knapt er de plantet, knapt er de sådd, knapt har de slått rot i jorden, før han blåser på dem så de visner og stormen bærer dem bort som halm…  v.28-31 Vet du ikke, har du ikke hørt? HERREN er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på HERREN, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Jes. 43. 8-13

HERREN ALENE ER GUD OG FRELSER.  v.11-13 Jeg er HERREN, det finnes ingen annen frelser enn jeg.  Det er jeg som har fortalt og frelst og gjort det kjent, det finnes ingen fremmed blant dere. Dere er mine vitner, sier HERREN.  Jeg er Gud, helt fra dag ble til, jeg er Han. Ingen river ut av min hånd; det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.

Jes. 44. 6-8

DEN ENESTE GUD.  v.6b Jeg er den første og jeg er den siste, det finnes ingen annen gud enn jeg…

Jes. 44. 9-20

HÅNDVERKEREN OG GUDEBILDENE.  De som former gudebilder, er alle sammen tomhet. De har glede av slik som ikke hjelper. Deres vitner ser ikke, de forstår ikke, derfor blir de til skamme. Hvem former en gud og støper et bilde om ikke for å få hjelp? Alle som dyrker dem, blir til skamme, håndverkerne er bare mennesker…  v.17 Resten lager han en gud av, et gudebilde som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier. «Berg meg, for du er min gud!»…

Jes. 45. 17, 20-22

Men Israel blir frelst ved HERREN med en evig frelse. Evig og aldri skal dere bli til skamme og til spott.  v.20b-22 De skjønner ingenting, de som bærer på gudebilder av tre og ber til en gud som ikke kan frelse. Gjør det kjent og legg det fram, bare hold råd sammen! Hvem har kunngjort dette på forhånd, hvem har fortalt det fra før? Er det ikke jeg HERREN? Det finnes ingen annen gud enn jeg, ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen

Jes. 46.

HERREN ER ALLTID DEN SAMME.  v.4 Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret er grått. Jeg har alltid gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger…

Jes. 46. 9-11

Husk de første tingene fra gammel tid! For jeg er Gud, og ingen annen, jeg er Gud, og ingen er lik meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt det jeg vil, det gjør jeg.» Fra øst kaller jeg en rovfugl, fra et land langt borte en mann for min plan. Det jeg har sagt, lar jeg skje. Det jeg har tenkt, det gjør jeg

Jer. 7. 16-34

FALSK OG EKTE GUDSDYRKELSE.  v.19 Men er det meg de krenker, sier HERREN, er det ikke seg selv, er det ikke deres eget ansikt som får skammen over seg?…  v.23 Men dette budet ga jeg dem: «Hør på min røst, så skal jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid den veien jeg befaler dere, så skal det gå der vel»

Jer. 10. 1-16

HERREN OG AVGUDENE.  Hør ordet som HERREN taler til dere, Israels hus. Så sier HERREN : Dere skal ikke lære dere å gå folkeslagenes veier og ikke frykte tegnene på himmelen selv om folkeslagene frykter dem…  v.6-7 Ingen er som du HERRE. Du er stor, navnet ditt er stort og mektig. Hvem må ikke frykte deg, du konge over folkeslagene? Det er din rett. For blant alle vismenn hos folkeslagene og i alle riker er det ingen som du…  v.10 Men HERREN er den sanne Gud, den levende Gud, den evige konge. Jorden skjelver for hans harme, folkeslagene kan ikke holde ut hans vrede…  v.12 Han laget jorden med sin kraft, han grunnla verden i sin visdom og spente ut himmelen ved sin innsikt

Jer. 31. 31-40

EN NY PAKT.  Se, dager skal komme, sier HERREN, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier HERREN. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier HERREN: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn HERREN!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier HERREN. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden…  v.36 Lar jeg disse ordningene vike, sier HERREN, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt…

Jer. 32. 16-19, 27

Jeg ba til HERREN etter at jeg hadde gitt skjøtet til Baruk, sønn av Neria: Å, min HERRE og GUD! Se, du har skapt himmelen og jorden med din store kraft og utstrakte arm. Ingenting er umulig for deg. Du viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd, men sender straffen for fedrenes skyld i fanget på barna deres. Du store og veldige Gud, HERREN over hærskarene er ditt navn, du er stor i råd og mektig i gjerning. Du holder øye med menneskenes veier, du gir hver enkelt etter hans veier og etter frukten av hans gjerninger…  v.27 Se, jeg, HERREN, er Gud for alt som lever. Finnes det noe som er umulig for meg?

Esek. 28. 1-10

DOM OVER FYRSTEN TYROS.  v.2 Så sier HERREN GUD: Fordi ditt hjerte er hovmodig, har du sagt: «Jeg er en gud. Jeg sitter på gudetrone midt ute på havet.» Men du er et menneske og ikke en gud, du har gjort hjertet ditt lik et gudehjerte…  v.5 Med stor visdom i handel har du økt din makt, men hjertet ble hovmodig av makten

Esek. 37. 15-28

HERREN FORENER ISRAEL OG JUDA.  v.23 Da skal de ikke mer gjøre seg urene med avgudene sine og alt de motbydelige og alle syndene sine. Jeg vil berge dem fra alle stedene de levde i synd, jeg vil gjøre dem rene. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud

Dan. 3. 28-30

Da sa Nebukadnesar: «Velsignet er Sjadraks, Mesjaks og Abed- Negos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbudet: Om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Sjadraks, Mesjaks og Abed- Negos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans skal legges i grus. For det finnes ingen annen gud som kan redde på dennne måten.» Og kongen ga Sjadrak, Mesjak, og Abed-Nego høye stilleinger i povinsen Babel.

Dan. 4. 34-37

«Da tiden var omme, løftet jeg, (kong) Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden tilbake. Jeg priste den høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et evig velde, hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake, ingen kan si til ham: Hva er det du gjør?…  v.37 Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge. For alle hans gjerninger er sanne og hans veier er rette. Han kan bøye dem som er hovmodige i sin ferd.»

Dan. 9. 3-4

Jeg vendte meg til HERREN min Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å faste i sekk og aske. Jeg ba til HERREN min Gud og bekjente: «Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud! …

Am. 4. 13

For se, han som former fjellene og skaper vinden, han som forteller mennesket hva det tenker, han som skaper morgenrøde og mørke, som farer fram over jordens høyder, HERREN, hærskarenes Gud er hans navn.

Jona. 3.

JONA I NINIVE.  v.5 Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, både store og små…  v.10 Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.

Mi. 7. 18-20

HVEM ER EN GUD SOM DU?  Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. HERREN skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Du vil vise troskap mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik du med ed har lovet våre fedre i de eldgamle dager.

Hab. 3. 3

Gud kommer fra Teman, Den hellige fra Paran-fjellet. Hans herlighet dekker himmelen, og lovsang til ham fyller jorden

Mark. 10. 18

Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten èn- der er Gud!

Joh. 8. 42

Jesus svarte: «Var Gud deres Far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg

Joh. 8. 47

Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud»

Joh. 17.

JESUS BER FOR ALLE SINE.  Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: «Far timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus…

Apg. 15. 16-18

Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte. Det som er revet ned, skal jeg bygge opp, jeg reiser det på ny, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette kjent fra evighet av

Apg. 17. 25-28

Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja til alt og alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra oss. For det er i ham vi lever og er til, som også noen av deres diktere har sagt:`For vi er hans slekt`

Apg. 17. 29-31

Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. Gud har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet ved å reise han opp fra de døde»

Rom. 1. 19-22

For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap

Rom. 9. 18-20

Altså viser han godhet mot dem han vil, og forherder den han vil. Nå vil du vel innvende: «Hva har han å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?» Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du det slik?»

Rom. 11. 22-23

Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen

Rom. 15. 13

Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

1. Kor. 8. 4-6

Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten en. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det èn Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er èn Herre, Jesus Kristus, Alt er til ved ham, og ved ham lever vi

2. Kor. 5. 11-21

FORSONINGENS TJENESTE.  v.14 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og sto opp for dem…  v.19-20 For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilegner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!

Gal. 4. 8-9

Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder. Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen?

1. Joh. 1.5-2.2

LEV I LYSET.  1.5b-10  Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner vår synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss

1. Joh. 4. 1-6, 13

PRØV ÅNDENE.  Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.  v.13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd