Velg en side

1. Krøn. 28. 9

Og du min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig! For HERREN ransaker hvert hjerte og kjenner alle tanker og planer. Søker du ham lar han seg finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid

Salme 62. 5

De legger planer om å støte ham ned, ned fra hans høyde, de elsker svik. De velsigner med munnen, men forbanner i sitt indre

Salme 146. 3-10

Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjelpe. De utånder og blir til jord igjen, den dagen faller planene i grus. Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til HERREN sin Gud. Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid. Han hjelper de undertrykte til deres rett, han gir mat til dem som sulter. HERREN setter fri dem som er bundet. HERREN gir de blinde syn. Han reiser de nedbøyde opp. HERREN elsker de rettferdige. HERREN verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe, men gjør veien kroket for dem som gjør urett. HERREN er konge til evig tid, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

Ordsp. 6. 12-19

ET SVIKEFULT HJERTE.  v.16 Seks er de ting som HERREN hater, og sju har han avsky for: hovmodige øyne og svikefull tunge, hender som utøser uskyldig blod, et hjerte som legger onde planer, raske føtter som løper etter ondt, det falske vitnet som farer med løgn, og den som sår splid mellom brødre.

Ordsp. 14. 17, 29

Den som er bråsint, gjør dumme ting, den som legger onde planer blir hatet.  v.29 Den som er sen til vrede, har stor innsikt, den bråsinte viser hvor dum han er

Ordsp. 16. 1-3

Menneskehjertet legger sine planer, men HERREN legger svaret på hans tunge. En mann kan synes at hans ferd er ren, men HERREN prøver tankene. Legg alt det du gjør i HERRENS hånd, så skal dine planer lykkes

Ordsp. 21. 5

Den flittiges planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap

Jes. 14. 27

Når HERREN over hærskarene har en plan, hvem kan hindre den? Når hans hånd er rakt ut, hvem kan vende den bort?

Jes. 29. 15-16

POTTEMAKEREN OG LEIREN.  Ve dem som søker ned i dypet, bort fra HERREN, for å skjule sin plan! I mørket skjer gjerningene deres. De sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss? Dere snur det opp ned! Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren? Kan verket si om håndverkeren: «Han har ikke laget meg», og karet om pottemakeren: «Han forstår ingenting»?

Jes. 30. 1-8

EGYPT KAN IKKE GI VERN.  Ve de trassige barna! sier HERREN. De gjennomfører planer som ikke er fra meg, og slutter forbund som ikke er i min ånd. Slik legger de synd til synd. De drar ned til Egypt for å søke vern hos farao og finne ly i skyggen av Egypt, men de spør ikke meg om råd

Jes. 44. 21-28

HERREN LØSER ISRAEL UT.  v.26 Jeg bekrefter mine tjeneres ord og gjennomfører den planen mine sendebud har forkynt. Jeg sier om Jerusalem: «Hun skal være betrodd» og om byene i Juda: «De skal bygges opp igjen, og jeg skal gjenreise ruinene»

Jes. 46. 9-11

Husk de første tingene fra gammel tid! For jeg er Gud, og ingen annen, jeg er Gud, og ingen er lik meg. Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt det jeg vil, det gjør jeg.» Fra øst kaller jeg en rovfugl, fra et land langt borte en mann for min plan. Det jeg har sagt, lar jeg skje. Det jeg har tenkt, det gjør jeg

Jer. 4. 27-29

HERRENS PLAN.  Så sier HERREN: Hele landet skal legges øde, men jeg skal ikke gjøre ende på det. Jorden sørger over dette, og himmelen mørkner over den. For jeg har talt og lagt min plan, jeg angrer ikke og tar den ikke tilbake…

Jer. 7. 13, 23-24

Og nå har dere gjort alle disse gjerningene sier HERREN. Dere ville ikke høre når jeg talte til dere sent og tidlig, og dere svarte ikke når jeg ropte til dere.  v.23-24 Men dette budet ga jeg dem: «Hør på min røst, så skal jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg befaler dere, så skal det gå dere vel.» Men de ville ikke høre og vendte ikke øret til. De fulgte sine egne planer, sitt onde og egenrådige hjerte. De gikk bakover, ikke framover

Jer. 11. 18-23

TRUSLER MOT PROFETEN.  HERREN gjorde det kjent for meg, jeg fikk vite det. Da viste du meg hva de gjorde. Jeg var lik et troskyldig lam som føres bort til slakting. Jeg visste ikke at de la planer mot meg: La oss ødelegge både treet og frukten, utrydde ham fra de levendes land så navnet hans ikke lenger blir husket»…

Jer. 18. 1-12

LEIREN I POTTEMAKERENS HÅND.  v.6 Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiren? sier HERREN. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus.  v.11-12 Og nå, si til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem: Så sier HERREN: Se, jeg utformer en ulykke og legger en plan mot dere. Vend om, hver fra sin onde vei! Gjør veiene og gjerningene deres gode! Men de svarte: «Det nytter ikke. Vi vil følge våre egne planer, hver av oss vil gjøre etter sitt onde og egenrådige hjerte.»

Jer. 18. 18-20a

De sa: «Kom, la oss legge planer mot Jeremia. For det skal ikke mangle rettledning hos presten, råd hos den vise eller ord fra profeten. Kom, la oss slå ham med tungen, vi vil ikke høre på alt han sier.» HERRE, hør på meg! Hør hva mine motstandere sier! Skal en gjengjelde godt med ondt? De har gravd en grav for meg!…

Jer. 30. 24

HERRENS brennende vrede legger seg ikke før han har utført og satt i verk planene i sitt eget hjerte. I dager som kommer skal dere få innsikt i dette.

Jer. 51. 11-12

«Kvess pilene, fyll koggerne!» HERREN har vakt en tanke hos kongene av Media, for planen hans er å ødelegge Babel. Dette er HERRENS hevn, hevnen for hans tempel. Løft banneret mot Babels murer, styrk vaktholdet, sett ut vakter og legg noen i bakhold! For HERREN utfører det han har planlagt, det han har sagt om dem som bor i Babel

Mi. 4. 12

Men de kjenner ikke HERRENS tanker og forstår ikke hans plan: å samle dem som kornaks til tresking…

Mark. 3. 1-6

Han gikk inn i synagogen. Der var det en mann med en hånd som var visnet. Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne reise anklage mot ham. Men han sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg og kom fram!» Så spurte han dem: «Hva er tillat på sabbaten? Å gjøre godt eller gjøre ondt, å berge liv eller ta liv?» Men de tidde. Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det og hånden ble frisk igjen. Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham.

Joh. 11. 45-57

PLANER OM Å DREPE JESUS.  v.49-52 En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring

Apg. 9. 1-25

SAULUS VEDE DAMASKUS.  v.23-25 En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få han drept, men disiplene hans fikk ham ut om natten, de firte ham ned langs muren i en kurv.

Rom. 15. 14-33

PAULUS TJENESTE OG VIDERE PLANER.  v.30-31 Jeg ber dere søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir; Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantro  i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt i mot den hjelpen jeg bringer

Ef. 1. 3-14

ALT I KRISTUS.  v.11 I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje.  v.13-14 I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet: Den Hellige Ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet.

Hebr. 4. 12

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertes tanker og planer

Åp. 17.

DEN STORE HOREN.  v.8-14 Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte…  v.9 Her trengs det forstand og visdom. De sju hodene er sju fjell, og på de sitter kvinnen. De er også sju konger. Fem av dem er falt, èn er nå, og èn er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte. De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått sitt kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i èn time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»…  v.17-18 For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha èn og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Og kvinnen du så, er den store byen som har kongsmakt over jordens konger.»