Velg en side

2. Mos. 15. 1-21

HERREN ER MIN STYRKE.  Da sang Moses og Israelittene denne sangen for HERREN. Jeg vil synge for HERREN, for han er høyt opphøyd; hest og rytter kastet han i havet. HERREN er min kraft og min styrke, han er blitt min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise, min fars Gud, ham vil jeg opphøye. HERREN er en kriger, HERREN er hans navn…  v.20-21 Så tok Arons søster Mirjam, som var profet, en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne, slo på tromme og danset. Mirjam sang i vekselsang med dem: «Syng for HERREN, for han er høyt opphøyd, hest og rytter kastet han i havet!»

1. Krøn. 16. 1-36

LEVITTENES LOVSANG.  v.8 Pris HERREN, påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene! Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under!…  v.36 Velsignet er HERREN, Israels Gud, fra evighet til evighet! og hele folket sa «amen» og priste HERREN.

1. Krøn. 29. 10-19

DAVIDS LOVPRISNING.  v.10-13 Velsignet er du, HERRE, vår far Israels Gud, fra evighet til evighet! Deg, HERRE, tilhører storhet og makt, herlighet, ære og majestet, alt som er i himmelen og på jorden. Ditt er riket, HERRE, og du er opphøyd som overhode over alt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Du har i din makt å gjøre alt stort og sterkt. Og nå Gud, takker vi deg og lovsynger ditt hellige navn…

2. Krøn. 20.-21.3

HERREN GIR JOSJAFAT SEIER.  20.13-15 Alle judeerne sto der for HERRENS ansikt med sine familier, sine kvinner og barn. Midt i forsamlingen kom HERRENS ånd over levitten Jahasiel, sønn av Sakarja, sønn av Benaja, sønn av Jèiel, Mattanjas sønn, som var av Asafs slekt. Han sa: «Lytt, alle judeere og dere som bor i Jerusalem, og du, kong Josjafat! Så sier HERREN til dere: Vær ikke redde og mist ikke motet av denne store styrken; for dette er ikke deres kamp, men Guds…   20.18-19 Da bøyde Josjafat seg med ansiktet mot jorden, og hele Juda og alle som bodde i Jerusalem, falt ned for HERREN og tilba ham. De levittene som hørte til Kehat – og Korah-sønnene, reiste seg for å lovsynge HERREN, Israels Gud, med høy og kraftig stemme…  20.21-22 Etter å ha rådført seg med folket valgte han ut sangere som skulle lovprise HERREN i hellig prakt. De dro ut i spissen for krigerne mens de sang: «Pris HERREN, evig varer hans miskunn!» Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot HERREN ammonittene, moabittene og folket fra Seìr-fjellene, de som rykket fram mot judeerne, falle i bakhold. Slik ble de slått

2. Krøn. 29.

KONG HISKIAS REFORM.  v.28-30 Hele forsamlingen bøyde seg og tilba mens sangen lød og trompetene klang, og det varte til ofringen var slutt. Da de var ferdige med ofringen, falt kongen og alle som var sammen med ham, på kne og tilba. Så bød kong Hiskia og stormennene at levittene skulle lovsynge HERREN med ord av David og seeren Asaf. Og de sang lovsanger med stor glede og bøyde seg ned i tilbedelse…  v.36 Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for folket, for alt hadde skjedd så fort.

Esra 3. 8-13

GRUNNVOLLEN TIL TEMPELET BLIR LAGT.  v.10-13 Bygningsmennene la grunnvollen til HERRENS tempel. Så stilte prestene seg opp i fullt skrud med trompeter, og levittene, Asaf-sønnene, stilte seg opp med symbaler for å prise HERREN, slik Israels konge David ville. De stemte i med lov og takk til HERREN: «Han er god, evig varer hans miskunn mot Israel.» Og hele folket jublet høyt og lovet HERREN fordi grunnvollen til HERRENS hus var lagt. Men mange av prestene, levittene og familieoverhodene som var så gamle at de hadde sett det første tempelet, gråt høyt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Andre jublet høyt av glede. Det var ikke mulig å skille de glade jubelropene fra folkets gråt. For folket jublet så høyt at det hørtes vidt omkring.

Salme 33. 1-3

Rop av fryd for HERREN, dere rettferdige! Det er rett at de oppriktige synger lovsang. Pris HERREN til lyre, spill for ham på tistrenget harpe! Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!

Salme 40. 2-4

Jeg ventet og håpet på HERREN. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til HERREN

Salme 66. 1-5

Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære! Si til Gud: «Hvor skremmende dine gjerninger er!» Fienden kryper for din store makt. Hele jorden skal bøye seg for deg, de skal spille for deg og lovsynge ditt navn. Kom å se hva Gud har gjort, skremmende er hans gjerninger blant mennesker

Salme 68. 5, 27, 33

Syng for Gud! Lovsyng hans navn! Rydd vei for ham som rir gjennom ødemark! HERREN er hans navn. Juble for ham!  v.27 Lovpris Gud, kor mot kor, lov HERREN, dere som er av Israels kilde!  v.33 Syng for Gud dere kongeriker på jorden, syng og spill for HERREN…

Salme. 95. 1-2

Kom la oss juble for HERREN, hylle vår frelses klippe! La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!…

Salme 97. 1, 4-5, 11-12

HERREN er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg!  v.4-5 Hans lysglimt lyser opp verden, jorden ser det og skjelver. Fjellene smelter som voks for HERREN, for ham som er herre over hele jorden.  v.11-12 Lys bryter fram for den rettferdige og glede for de oppriktige av hjertet. Gled dere i HERREN, dere rettferdige, lovsyng hans hellige navn!

Salme 98.

Syng en ny sang for HERREN, for han har gjort under! Hans høyre hånd og hellige arm har gitt ham seier…

Salme 100.

En takkesalme. Rop med jubel for HERREN, all jorden! Tjen HERREN med glede, kom fram for han med jubel! Kjenn at HERREN er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! HERREN er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Salme 105. 1-2

Pris HERREN, påkall hans navn, gjør gjerningene hans kjent blant folkene! Syng for ham og spill for ham, syng om alle hans under! …

Salme 111.

Halleluja! Jeg vil takke HERREN av hele mitt hjerte…  v.3 Høy og herlig er hans verk…  v.10 Å frykte HERREN er opphav til visdom, alle som gjør det har god forstand. Hans lovsang varer til evig tid.

Salme 113. 1-3

Halleluja! Syng lovsang, HERRENS tjenere, pris HERRENS navn! Velsignet være HERRENS navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal HERRENS navn være lovet …

Salme 147. 1, 7

Halleluja! Det er godt å spille for vår Gud, det er herlig, det er rett å synge lovsang.  v.7 Syng lovsang for HERREN, spill på lyre for vår Gud

Salme 148. 1-5

Halleluja! Lovsyng HERREN fra himmelen, lov ham i det høye! Lov ham, alle hans engler, lov ham, hele hans hær! Lov ham, sol og måne, lov ham, alle lysende stjerner! Lov ham, du høyeste himmel, og vannet over himmelen! De skal lovsynge HERRENS navn, for han befalte, og de ble skapt …

Salme 149. 1-4

Halleluja! Syng en ny sang for HERREN, en lovsang der de trofaste samles! Israel skal glede seg over sin skaper, Sions barn juble for sin konge! De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre. For HERREN gleder seg over sitt folk, han smykker de hjelpeløse med frelse…

Salme 150.

Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham med tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler! Alt som har ånde, skal love HERREN. Halleluja!

Jes. 42. 10-17

DEN NYE SANGEN.  Syng for HERREN en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der!…

Jes. 62.

SION FÅR SIN HERLIGHET IGJEN.  v.6-7 Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller HERREN, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden

Jer. 17. 14-18

FRELS MEG DU, SÅ BLIR JEG FRELST.  Helbred meg HERRE, så blir jeg helbredet, frels meg HERRE, så blir jeg frelst. For du er min lovsang…

Jer. 30. 1-24

ISRAEL SKAL VENDE TILBAKE.  v.10-11 Vær ikke redd, du min tjener Jakob, sier HERREN, mist ikke motet, Israel! For se, jeg berger deg fra fjerne steder og ætten din fra landet hvor den er fanget…  For jeg er med deg, sier HERREN, jeg vil frelse deg. Jeg gjør ende på alle folkeslagene som jeg har spredt deg blant; men deg gjør jeg ikke ende på…  v.19 Fra dem skal det lyde lovsang og latter. Jeg gjør dem flere, ikke færre, jeg gir dem ære, de skal ikke forkastes…  v.22 Da skal dere være mitt folk, og jeg skal være deres Gud

Hab. 3. 3

Gud kommer fra Teman, Den hellige fra Paran-fjellet. Hans herlighet dekker himmelen, og lovsang til ham fyller jorden

Matt. 21. 12-17

TEMPELET SKAL VÆRE ET BØNNENS HUS.  Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlerenes benker og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna rope i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest: Fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsangen lyde!»

Luk. 1. 46-56

MARIAS LOVSANG.  «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn…

Luk. 1. 68-80

SAKARJAS LOVSANG.  «Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus, slik han har lovet fra gammel tid ved munnen til sine hellige profeter: …

Luk. 2. 22-28

JESUS BLIR BÅRET FRAM I TEMPELET.  v.27 Nå kom han (Simeon) til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud å sa: …

 

Luk. 2. 29-40

SIMEONS LOVSANG.  «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære»…

Apg. 2. 14-41, 47

PETER TALER PÅ PINSEDAGEN.  v.40 Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem. «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.»  v.47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.

Apg. 16. 16-40

PAULUS OG SILIAS I FENGSEL.  v.25-26 Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene…

Ef. 5. 18-20

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.

Jak. 5. 13-19

FORBØNN OG OMSORG.  Er det noen blant der som lider? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskers bønn er virksom og utretter mye…

Åp. 15. 1-4

SANGEN FOR LAMMET.  v.2-3a Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper i hendene og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige…

Åp. 19. 1-10

DEN STORE LOVSANGEN I HIMMELEN.  Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og rettferdige er hans dommer…  v.6-7 Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte: «Halleluja! For Herren vår Gud, Den allmektige, er blitt konge! La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand,…  v.10 Jeg kastet meg ned for englenes føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.